contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

basketmat24.jpg

BasketMatematik

BASKETMATEMATIK påskeCAMP 2019

BørneBasketFonden gennemfører i dag bevægelsesaktiviteter på folkeskoler i alle dele af landet som led i folkeskolereformens initiativ om Den Åbne Skole. Bevægelsesforløbene gennemføres primært i idrætsundervisningen og den understøttende undervisning. Med folkeskolereformen er der krav om, at skolerne skal indtænke bevægelse i de fag-faglige fag, og flere skoler har givet udtryk for, at de også gerne vil sammentænke BørneBasketFondens bevægelsesforløb med den øvrige undervisning i fx matematik.

Det er ikke længere en nyhed at bevægelse øger indlæringen og begrebet aktiv læring er blevet noget, som alle læringsinstitutioner må og skal forholde sig til. I kølvandet herpå, er der ude på skolerne opstået et stort behov for kvalificerede undervisningsforløb og metoder til at afvikle den nye undervisningsform på i bestræbelserne på at møde disse nye krav.

Kobling af basket og matematik
På den måde opstod ideen om BasketMatematik. Ved at koble glæden ved bevægelse og basketballspillets mange muligheder for kropslig udfoldelse med matematikfagets udfordringer til hjerneaktivitet, opstod et produkt, der kombinerer disse områder. Eleverne bliver på samme tid udfordret motorisk, får stimuleret indlæringen og udviklet relationelle færdigheder når der i grupper skal samarbejdes med at øve basketball-tekniske færdigheder og løse matematikopgaver på samme tid.

Afviklingen af de første BasketMatematik-camps har vist, at motivationen for at lære og udføre øvelserne bibeholdes over mange timer, på trods af øget træthed hos eleverne. Med andre ord, så virker det til, at eleverne er mere åbne og modtagelige for at træne, repetere og lære når basketball og matematik kobles.

Vil du vide mere
BasketMatematik-produktet skal nu videreudvikles til at omfatte længere forløb af op til 6 ugers varighed, der kan bruges i undervisningssammenhæng ude på skolerne. Det bliver designet, så det kan afvikles alene i idrætsundervisningen eller i den understøttende undervisning, alene i matematikundervisningen, og som et forløb, der kan afvikles i en kobling af begge de to fag.

Ønsker du at høre mere om BasketMatematik-produktet, så kontakt BørneBasketFonden, projektansvarlige, Jesper Hauge på jesper.hauge@nexs.ku.dk eller mobil: 6150 3500.